Crimson Zero Fish

Tastes like Zero Point displacement!

Found in Mountainous Areas

Max Stack 3

65 cm — 115 cm